Kantoormeubels-kopen.nl

Algemene voorwaarden

Akte der algemene verkoopvoorwaarden.
Kantoormeubelen Zuid / DEVOKA gevestigd te Sittard, aan de Parijsboulevard 265    

ARTIKEL 1 Al onze leveringen geschieden uitsluitend op onderstaande voorwaarden, welke onze wederpartij wordt geacht te hebben geaccepteerd op het moment waarop men met ons enige transactie aangaat. Afwijkende bedingingen, afspraken en regelingen, waarbij wij verplichtingen aangaan gelden Dat als tussen partijen overeengekomen wanneer deze niet schriftelijk door ons bevestigd is. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door ons bevestigd geldt ook indien de verkoopvoorwaarden van afnemers anders of tegenstrijdig mochten luiden, uitsluitend de hieronder nader omschreven voorwaarden voor zover overheidsmaatregelen zich daartegen niet uitdrukkelijk verzetten.  

ARTIKEL 2 De koper verplicht zich de door hem bestelde artikelen af te namen c.q. het door hem opgedragen werk te laten uitvoeren, tegen de daarvoor overeengekomen prijs(z)en. De prijzen en loonkosten genoemd in onze aanbiedingen zijn uitsluitend geldend op de dag van aanbieding, tenzij verkoper deze aanbieding voor bepaalde tijd gestand doet. Verkoper is gerechtigd tussentijdse loon- en materiaalkostenverhogingen door te berekenen. De koper dient de leveringen en werkzaamheden te voldoen zoals in de koopovereenkomst is aangegeven. Betaling geschiedt als regel contant bij afgifte goederen. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Alle betalingen dienen rechtstreeks aan verkoper plaats te hebben. In geval verkoper toestemt in annulering van de koopovereenkomst is de koper een schadevergoeding verschuldigd van 25% van de koopsom inclusief het arbeidsloon.  

ARTIKEL 3 De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de volledige koopsom is betaald, ook wanneer onderhavige goederen reeds in een kantoor verwerkt zijn. Zolang geen integrale betaling heeft plaats gehad is het de koper niet toegestaan zonder toestemming van de verkoper de goederen aan derden over te dragen, of in gebruik te geven, ten behoeve van de derden of op andere wijze in zekerheid te geven.  

ARTIKEL 4 In geval van faillissement van de koper of als surseance van betaling is aangevraagd dan wel in beslagname van kopers roerende en/of onroerende goederen of in het algemeen wanneer er tegen koper door derden conservatoire maatregelen zijn genomen ten doel hebbende betalingen van vorderingen en/of schadevergoeding te verkrijgen, is de koper verplicht onverwijld verkoper van vorenbedoelde evenementen in kennis te stelen opdat laatstgenoemde zijn eigendomsrechten kan doen gelden en zijn eigendommen kan veilig stellen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de koper.  

ARTIKEL 5 Ingeval van huurkoop of kopen op krediet is de overeenkomst eerst tot stand gekomen nadat op grond van de kredietinformaties de kredietwaardigheid van de koper vaststaat en de overeenkomst door beide partijen is getekend. Indien de kredietwaardigheid twijfels doen rijzen is verkoper niet tot levering gehouden. De koper hoeft dan de keuze tussen contante betaling van de te leveren goederen en voorschot op de te verrichten werkzaamheden en terugbetaling van een eventueel al betaald voorschot. Indien de huurovereenkomst tot stand is gekomen gelden de bepalingen genoemd in het huurcontract en zijn onze algemene bepalingen van toepassing voor zover en indien bepalingen in de huurovereenkomst e.e.a niet regelt.  

ARTIKEL 6 De door ons gegeven levertijden en opleveringstermijnen gelden als bij benadering. Verkoper geeft geen enkele garantie voor levertijd c.q. opleveringstermijn. Vertraging door overmacht of enige andere oorzaak geeft de koper geen enkel recht op schadevergoeding terwijl evenmin deswege ontbinding van de overeenkomst gevorderd kan worden. 0nder overmacht kan worden verstaan: Ziekte onder personeel van de verkoper, bedrijfsstoornissen, overheidsmaatregelen, oproer, staking, uitsluiting, materiaalfouten, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, maatregelen voortvloeiende uit mobilisatie en oorlogshandelingen. Tevens als genoemde moeilijkheden zich voordoen bij leveranciers van de verkoper. In gemelde gevallen is de verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat koper enig recht op schadevergoeding kan vorderen.    

ARTIKEL 7 Indien de koper een door of namens verkoper aangeboden zending weigert, zijn alle kosten hieruit voortvloeiende tot een maximum van 20% van de koopsom voor rekening van de koper, terwijl evenmin deswege de overeenkomst ontbonden is. De koper dient personeel van KANTOORMEUBELEN ZUID/ DEVOKA waar nodig vrije toegang te verstrekken voor het uitvoeren van werkzaamheden. Bij vervaardiging van kantoorinstallaties, of gedeelten daarvan waarbij de maatvoeringen door koper zijn opgegeven zijn de juistheid van deze maten geheel voor rekening en risico van de koper. Eventuele veranderingen te wijten aan een onjuist opgegeven maatvoering komen geheel ten laste van de koper.  

ARTIKEL 8 Reclames waaronder worden verstaan alle klachten wegens hoedanigheid van geleverde materialen en uitgevoerde werkzaamheden, worden slechts in overweging genomen indien zij onmiddellijk na het gereedkomen der werkzaamheden, althans een gedeelte of part daarvan zijn geconstateerd en ter kennis van de koper zijn gebracht. Lakschades aan metalen meubilair worden uitsluitend in behandeling genomen indien zij binnen 24 uur na aflevering ter kennis van de verkoper zijn gebracht. Reclames met betrekking tot een geleverd goed, c.q. uitgevoerd werk, hebben geen invloed op de nog te leveren goederen en uit te voeren werkzaamheden. Indien koper uitsluitend aflevering van een kantoorinstallatie wenst, zonder deze te laten monteren en stellen, dient bij zich bij aflevering van de goede staat hiervan te overtuigen. Latere reclames hierover worden niet in behandeling genomen. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kleurafwijking van goederen die op staal of monster zijn verkocht. Op alle door ons geleverde goederen zijn uitsluitend de geldende fabrieksgaranties van toepassing. Onoordeelkundig gebruik van apparaten doet de garantie teniet. Voor verkleuren van verlichtingsarmaturen kan niet worden ingestaan.  

ARTIKEL 9 Indien koper KANTOORMEUBELEN ZUID / DEVOKA opdraagt werkzaamheden te verrichten aan goederen en/of materialen door KANTOORMEUBELEN ZUID / DEVOKA geleverd, zal koper KANTOORMEUBELEN ZUID / DEVOKA nimmer aansprakelijk kunnen stellen voor schades hieruit voortvloeiende.  

ARTIKEL 10 Indien de koper zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is de verkoper gerechtigd zonder enige sommatie en zonder Rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten met het behoud van recht van schadevergoeding. Ingeval van wanprestatie van de koper komen alle kosten, de gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke ten laste van de koper. Partijen komen overeen dat de werking van Artikel 1430 BW alsmede Artikel 1916 BW eerste lid op hun rechtsverhouding niet van toepassing is.  

ARTIKEL 11 Behoudens tegenbewijs staat de juistheid vast van alle door of in opdracht van KANTOORMEUBELEN ZUID / DEVOKA opgegeven saldi. Over het uitstaande bedrag langer dan 14 dagen na vervaldatum is de koper een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 1% tot aan de dag der algehele voldoening.  

ARTIKEL 12 Op alle door ons gesloten overeenkomsten en andere, ter uitvoering daarvan gestoten overeenkomsten wordt het Nederlandse recht bij uitsluiting van toepassing verklaard, terwijl uitsluitend de Nederlandse rechter, met name die te Maastricht voorzover dat niet met dwingende wettelijke bepalingen in strijd is. bevoegd is kennis te nemen van vorderingen of verzoeken van een der partijen de hiervoor bedoelde overeenkomst betreffende.

ARTIKEL 13 Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Maastricht, alwaar deze voor een ieder kosteloos ter inzage liggen. Losse exemplaren zijn ten onze kantoren verkrijgbaar.

Aldus opgemaakt te Sittard, 23-10-1998 KANTOORMEUBELEN ZUID / DEVOKA Parijsboulevard 265, 6135 LJ SITTARD.